Husorden og vedtægter for E/F Ejgårdsparken

Husorden
Etablering af et ordensreglement herefter kaldet Husorden, er bestemt i foreningens vedtægter.
Husordenen skal godkendes på generalforsamlingen og efterfølgende administreres af bestyrelsen. De fleste regler i Husordenen vil være indlysende for både ejere og lejere, da reglerne tjener til at begrænse omkostninger til vedligehold og sikrer, at Ejgårdsparken fremstår som en velholdt og velplejet ejendom og dermed bevarer sin værdi som investering.

Vedtægter
Nedenstående tekst er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter for ejerforeningen, tinglyst den 28.10.2004, og allonge, vedtaget på ejerforeningens generalforsamlinger 18. januar 2007 og 22. januar 2008.

Kopi af de originale dokumenter kan rekvireres hos foreningens administrator.

§ 1. Navn og hjemsted

1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Ejgårdsparken, beliggende på matr. nr. 3 bo Ordrup.

1.2. Ejerforeningens hjemsted er Gentofte Kommune.

§ 2. Formål

2.1. Ejerforeningens formål er, jfr. § 7 i lov om ejerlejligheder, at varetage fællesanliggender, rettigheder og forpligtelser for samtlige de til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne af matrikel nr. 3 bo Ordrup, herunder administration af den fælles ejendom.

2.2. Ejerforeningens bestyrelse skal formulere et ordensreglement samt regler for anvendelse af foreningens fællesfaciliteter, i det omfang reglerne ikke fremgår af nærværende vedtægt, som skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse snarest muligt.

2.3. Når det i punkt 2.2. nævnte ordensreglement er vedtaget af en generalforsamling, påhviler det ejerforeningens bestyrelse at administrere og håndhæve det.

§ 3. Medlemmer

3.1. Som medlemmer af ejerforeningen kan alene optages ejere af ejerlejligheder af matr. nr. 3 bo Ordrup.

3.2. Medlemskab er pligtmæssigt, og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeret, når ejerforeningen har modtaget skriftlig underretning om ejerskiftet.

Den til enhver tid, ifølge tingbogen, værende ejer af en ejerlejlighed under ejerforeningen indtræder ved skødets tinglysning i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for ejerforeningen og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til ejerforeningen, idet den tidligere ejer dog tillige hæfter herfor indtil alle restancer er berigtiget.

Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for ejerforeningen ophører dog først når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden prejudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt.

§ 4. Hæftelsesforhold

4.1. Medlemmerne er berettiget og forpligtet overfor ejerforeningen i henhold til ejerlejlighedernes tinglyste fordelingstal. Medlemmerne hæfter subsidiært og i henhold til fordelingstal (pro rata) for ejerforeningens forpligtelser overfor tredjemand.

Ved forsinket betaling af ejerforeningsbidrag eller anden pligtig pengeydelse opkræves et gebyr. Gebyret fastsættes af bestyrelsen og tilfalder administrationen.

§ 5. Generalforsamlingsbeslutninger og afstemningsregler

5.1. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

5.2. For generalforsamlingens beslutninger gælder følgende:

BESLUTNINGER DER TRÆFFES MED ¾ FLERTAL OPGJORT SÅVEL EFTER FORDELINGSTAL SOM EFTER ANTAL.

5.3. Iværksættelse af ombygning af eller salg af foreningens fælles ejendom og eventuelt tilkøb af supplerende ubebygget areal samt vedtægtsændringer, beslutninger om etablering af grundfond til hvilken der skal indbetales beløb, der herefter henstår til brug for gennemførelse af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, beslutning om gennemførelse af arbejder på ejendommen, der medfører forandring af ejendommens fremtræden som følge af ændring af arkitektur eller materialevalg, kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af stemmerne er repræsenteret, og med mindst ¾ flertal, opgjort såvel efter fordelingstal som efter antal af ejerlejligheder.

5.4. Såfremt der på en generalforsamling ikke er repræsenteret mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede efter antal ejerlejligheder, og det fremsatte forslag vedtages med ¾ af de tilstedeværende stemmer, da skal der med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel indkaldes til en ny generalforsamling med samme dagsorden. På denne generalforsamling kan de forslag, der har været behandlet på den tidligere generalforsamling, og som blev godkendt med ¾ af de fremmødte stemmer på denne, vedtages med ¾ flertal, opgjort såvel efter antal ejerlejligheder, som efter fordelingstal, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret ved denne ekstraordinære generalforsamling.

BESLUTNINGER DER TRÆFFES VED ALMINDELIG STEMMEFLERHED, OPGJORT HVOR HVER LEJLIGHED HAR ÉN STEMME.

5.5. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hver lejlighed én stemme uanset fordelingstal.

ØVRIGE BESLUTNINGER AFGØRES VED ALMINDELIGT FLERTAL, OPGJORT SÅVEL EFTER ANTAL AF LEJLIGHEDER SOM EFTER FORDELINGSTAL.

5.6. Beslutninger som ikke er nævnt i § 5.3. – 5.5. træffes på en generalforsamling ved almindeligt flertal, opgjort såvel efter fordelingstal som efter antal af ejerlejligheder.

5.7. Fordelingstallene fremgår af tingbogen.

Stemmeret kan udøves af et medlem eller en anden myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt til.

§ 6. Ordinær generalforsamling

6.1. Senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår afholdes hvert år ordinær generalforsamling. Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsrapport underskrevet af revisor og bestyrelsen til godkendelse

4. Decharge for bestyrelsen

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt beslutning af størrelse af a/conto bidrag og/eller indskud for det kommende år

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

6.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et relevant angivet emne begæres af mindst ¼ af medlemmerne af ejerforeningen, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter at beslutning/begæring herom foreligger.

§ 7. Indkaldelse

7.1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel.

Indkaldelse skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og udsendes sammen med denne.

For den ordinære generalforsamlings vedkommende vedlægges årsrapport og udkast til budget med indkaldelsen.

§ 8. Frist for emner til behandling på en generalforsamling

8.1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på en ordinær generalforsamling. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. december.

§ 9. Dirigent og protokol

9.1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

9.2. I en af bestyrelsen aut. protokol optages en kort beretning over forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

§ 10. Bestyrelsen

10.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Ethvert medlem af foreningen kan foreslå en kandidat til bestyrelsen. Desuden vælges 2 suppleanter. Af bestyrelsens medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes ved den rækkefølge, i hvilken bestyrelsesmedlemmerne er valgt, og for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen, idet suppleanten der har størst anciennitet, først indtræder og i øvrigt efter lodtrækning. Findes ingen suppleanter, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv og fastlægger en forretningsorden.

10.2. Bestyrelsen vælger selv af sin midte sin formand, og dette valg sker ved et konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes umiddelbart efter i forlængelse af den generalforsamling, for hvilken bestyrelsen er valgt.

10.3. Valgbare til bestyrelsen og som suppleanter er:

Ejere af ejerlejligheder i foreningen, deres ægtefæller samt de af ejeren af restejendommen til enhver tid foreslåede personer.

§ 11. Bestyrelsesmøder

11.1. Bestyrelsesmøder indkaldes så ofte bestyrelsens formand eller 2 medlemmer finder anledning hertil.

11.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret ved mødet.

11.3. Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

11.4. Over det på bestyrelsesmøder forløbne udarbejdes et referat, der på næste møde tiltrædes af medlemmerne ved påtegning.

FORENINGENS ANLIGGENDER.

§ 12. Bestyrelsens pligter

12.1. Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender.

12.2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejerforeningens fælles anliggender. Det bemærkes at det tilstræbes, at færrest mulige udgifter betales via ejerforeningen. Således afholder hver ejerlejlighed i størst muligt omfang egne udgifter til forsikring, skatter m.v. Bestyrelsen skal antage en administrator til at forestå administrationen af foreningens anliggender. Administrator skal være kyndig i ejendomsadministration og have et efter bestyrelsens bedømmelse passende kendskab til ejendommen.

§ 13. Vedligeholdelse

13.1. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejligheden påhviler den enkelte ejer. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse omfatter ikke alene hvidtning, maling, tapetsering, med også vedligeholdelse af gulvbelægninger og gulvbrædder og loftspuds, den indvendige side af døre og vinduesrammer, egne låse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter og toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere og brugsvandrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, f.s.v. angår disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Indvendig vedligeholdelse omfatter også vedligeholdelse af terrasser og altaner, der efter deres placering er i særskilt brug for den pågældende ejerlejlighed. Vedligeholdelses- og fornyelsespligten omfatter også membraner og belægninger og altaner og terrassers vandrette flader. Vedligeholdelsespligten omfatter for disse områder også malede betonoverflader.

13.2. Al anden vedligeholdelse påhviler ejerforeningen.

§ 14. Brugsret m.v. til ubebyggede arealer

14.1. De ubebyggede arealer, som er anlagt til færdsel og parkering m.v. skal være til fælles brug for ejerlejlighederne. Det samme gælder for øvrige ubebyggede fællesarealer, der ikke er givet i særskilt brug.

14.2. Al brug af de ubebyggede arealer skal respektere de til arealernes vedligeholdelse nødvendige arbejder, herunder også underjordiske ledninger og belysningsanlæg.

14.3 Eventuelle ændringer af anvendelsen og indretningen af ubebyggede fællesarealer kan alene besluttes af generalforsamlingen.

14.4. Til hver af de ejerlejligheder, der med ejerlejlighedsnumre er angivet på en af de vedhæftede af Landinspektørerne Skelstedet, Jørgen Schmidt I/S, udarbejdede kortbilag, plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deklarationsrids vedrørende ejerlejlighederne 1 til 62 af 15. juli 2002, er der knyttet en eksklusiv brugsret til det ubebyggede areal, der grænser til ejerlejligheden og som er fremhævet med skravering på et af de nævnte kortbilag.

De ydre grænser for brugsretsarealerne er markeret på kortbilagene med streg/prik signatur.

Brugsretsarealerne er dels anlagt som havearealer, dels som befæstede opholdsarealer.

I overensstemmelse med bestemmelserne i § 16 i lovbekendtgørelse nr. 494 af 13. juni 2002 om udstykning og anden registrering i matriklen gælder, at ejerforeningen med et varsel på 30 år kan opsige brugsretsaftalen.

14.5. For anvendelse af de til eksklusivbrug for hver af de respektive ejerlejligheder udlagte fællesarealer gælder følgende bestemmelser med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter m.m.

14.6. Fremtidig brolægning skal udføres med materialer, der i art og udseende nøje svarer til de materialer, der er anvendt på ejendommens allerede befæstede fællesarealer, således at et ensartet helhedsindtryk opretholdes. Ejerforeningens godkendelse skal indhentes forud for arbejdets igangsætning.

14.7. Der må ikke på de til eksklusiv brug fastlagte arealer opføres bygninger, pergolaer, pavilloner eller yderligere hegn og stakitter eller lignende af nogen art. Endvidere gælder, at der ikke må foretages jordregulering, hverken ved påfyldning eller afgravning uden særlig tilladelse fra ejerforeningen.

14.8. De til eksklusivbrug fastlagte arealer må kun anvendes i overensstemmelse med de i husordenen herfor fastsatte regler.

14.9. Enhver rettighedshaver til eksklusiv brug af et brugsareal, der er fastlagt i § 14.4. har pligt til at sørge for, at arealet til stadighed fremstår i pæn og velvedligeholdt stand, således at det ikke skæmmer bebyggelsens fremtræden.

14.10. Såfremt en rettighedshaver ikke opfylder sine forpligtelser efter ovennævnte bestemmelse, kan ejerforeningens bestyrelse afgive påkrav om, at den pågældende ejer skal gennemføre rydning og vedligeholdelse af arealet inden en frist på 3 uger. Opfyldes kravet ikke, da er bestyrelsen berettiget til at lade arbejdet udføre for den pågældende ejerlejlighedsejers regning.

14.11. Har en rettighedshaver givet anledning til, at bestyrelsen 3 gange har måttet lade vedligeholdelse respektive oprydning af et til eksklusiv brug fastlagt areal gennemføre, da er bestyrelsen berettiget til at meddele den pågældende ejerlejlighedsejer, at den eksklusive brugsret til arealet bortfalder med øjeblikkelig virkning, således at arealet derefter på ny falder ind under den fælles brugsret og vedligeholdelse af ejerforeningen.

14.12. Ubebyggede arealer, som ikke er givet i særskilt brug, vedligeholdes af ejerforeningen.

§ 15. Tegningsret

15.1. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af 2 medlemmer af bestyrelsen.

§ 16. Sikkerhed

16.1. Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning herom skal der i ejerlejligheden for ejers regning tinglyses ejerpantebrev eller skadesløsbrev til sikkerhed for ejerens forpligtelser over for foreningen og dennes udgifter. Størrelsen af ejerpantebrevene eller skadesløsbrevene besluttes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutning kan ikke have den virkning, at det pålægges ejeren af restejendommen at udstede ejerpantebrev eller skadesløsbrev.

§ 17. Revision

17.1. Ejerforeningens årsrapport revideres af en reg. eller statsaut. revisor, der vælges af generalforsamlingen.

17.2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

17.3. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge om forretningsgangen er betryggende.

17.4. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger, og kan fordre enhver oplysning, som han finder er af betydning for udførelsen af sit hverv.

17.5. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revisionen af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.

17.6. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket skal den fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med det anførte.

§ 18. Årsrapporten

18.1. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

18.2. Den vedtagne årsrapport underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

§ 19. Værneting

19.1. Ethvert spørgsmål om forståelse af nærværende vedtægt og dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal, såfremt en mindelig ordning ikke kan opnås, afgøres ved de ordinære domstole, idet værneting mellem foreningens medlemmer og foreningen fastlægges til Retten i Gentofte.

§ 20. Misligholdelse

20.1 Måtte et medlem gøre sig skyldig i grov eller gentagne misligholdelser af sine forpligtelser over for foreningen, herunder groft tilsidesættelse af sin vedligeholdelsespligt eller ikke betale forfaldne ydelser til foreningen, eller gøre sig skyld i forhold svarende til dem der efter lejelovens bestemmelse berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan ejerforeningen pålægge den pågældende ejer at fraflytte lejligheden med et passende varsel, jfr. lov om ejerlejligheder § 8.

§ 21. Tinglysning og påtaleret

21.1. Nærværende vedtægt vil være at tinglyse servitutstiftende på ejerlejlighederne 1 – 62, alle af matr. nr. 3 bo Ordrup, beliggende Ejgårdsparken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 11.

Vedtægterne respekterer med oprykkende virkning alene de panthæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende vedtægter.

Ejerforeningen og dens bestyrelse og ethvert medlem af ejerforeningen har påtaleret hver for sig.